Skolebehovsanalyse 2018-2037 - høring

Publisert av Kåre Lindemann den 07.02.18. Oppdatert 08.03.18.

Høring  – Skolebehovsanalyse 2018-2037

Høringsfrist: fredag 6. april 2018.

Revidert skolebehovsanalyse foreligger nå i høringsversjon. Skoler og andre som ønsker det har i høringsperioden anledning til å gi skriftlige innspill til analysens behovs- og løsningsvurderinger. Etter at høringsrunden er gjennomført vil rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere analysen før sak fremmes for politisk behandling i løpet av våren 2018.

Høringsinstansene kan uttale seg om alle forhold som er relevante for analysen. Det vil være en fordel om FAU vurderer høringsutkastet i forkant av SU sin behandling, og at FAU sine synspunkter fremkommer som del av SU sin uttalelse.

I forbindelse med den politiske behandlingen av saken (etter gjennomført høringsrunde) vil det som tidligere bli arrangert et høringsmøte hvor de som ønsker det kan fremlegge sine synspunkter for hovedutvalget.  Dato for høringsmøte er berammet til 15. mai.

Høringsdokumenter finner du her:
Høringsbrevet>>
Skolebehovsanalysen>>

De er også lagt ut på kommunens hjemmesider.

Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no

Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2018-2037, navn på avsender, arkivsak 18/1526».
Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:

Atle Thorud: atle.thorud@baerum.kommune.no
Spesialrådgiver
Budsjett og analyse
Bærum kommune
Mobil 91736018