Ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune

Publisert av Kåre Lindemann den 07.02.18. Oppdatert 08.03.18.

En ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune er lagt ut på høring. Den legger opp en norm for uteoppholdsareal i for eksempel barnehage og skole.

Bærum Velforbund mener at dette gir vellene anledning til å ta opp forhold omkring fremtidige uteområder av stor interesse for befolkningen i Bærum.

Her er det snakk om et verktøy som kan stille krav til funksjon og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg og andre anlegg der det er krav om godkjent utomhusplan, for eksempel parker og grøntanlegg, anlegg i natur- og friluftsområder, leke- og aktivitetsområder, idrettsanlegg, barnehager og skoler.

En slik veileder vil kunne sikre bedre kvalitet på slike anlegg. Flere andre kommuner har utarbeidet veiledere eller normaler for utomhusanlegg. Et utvalg av disse har vært utgangspunktet for den tverrfaglige gruppens arbeid for å få til et produkt som er godt tilpasset kommunens behov.

En veileder for utomhusanlegg på tverrfaglig grunnlag vil være et viktig ledd i en fremtidsrettet, helhetstenkende kommune med bærekraftige tjenester. Saken inkluder ny veiledende norm for uteoppholdsareal for barnehager og skoler.

Saken legges ut på offentlig høring får å få innspill fra berørte i saken slik som vellene i Bærum.

Sak med tilhørende dokumenter finner du her

Høringsfristen er fredag 9. mars 2018 
Innspill sendes til: Natur og idrett ved Helge Jørgensen,
e-post: helge.jorgensen@baerum.kommune.no

Bærum kommune inviterer til høringsmøte onsdag 14. februar kl. 18–20 på Rådhuset i Sandvika.
Ønsket er at veilederen skal bidra til at det oppnås en god kvalitet på alle anlegg med uteområder i kommunen.  Kravene som nevnes er:
• hva som skal vises/beskrives i planfaser og gjennomføringsfaser
• sikring av eksisterende naturverdier
• opparbeidelse av ny vegetasjon
• miljøhensyn i opparbeidelse og drift
• medvirkning og sambruk
• utforming av leke-, rekreasjons- og aktivitetsarealer